Menu

Spolupráce

 

 

 

Ekologie a životní prostředí

se zaměřením na geoinformační technologie

Název ŠVP:               Mysli globálně, jednej lokálně!
Kód a název oboru: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Platnost ŠVP:           Od 1. 9. 2009

Novinka pro letošní školní rok! Studujte obor Ekologie a životní prostředí se zaměřením na Geoinformační technologie! Stanete se tak velmi žádanými specialisty na problematiku geografických informačních systémů (kterými jsou vybaveny všechny referáty životního prostředí v okresních městech ČR), GPS systémy a dálkový průzkum Země. Jako absoloventům se vám otevírají další možnosti uplatnění.

Získané kompetence

Posuzování a hodnocení životního prostředí, laboratorní a senzorická analýza, výkon a organizace činnosti v ochraně životního prostředí, bezpečnost práce.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se na trhu práce uplatní zejména jako pracovník veřejné správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech České inspekce životního prostředí, v hygienické službě.
Je vybaven pro práci v oblasti ekologického poradenství. Uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, uplatní se také ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší.
Uplatní se v povoláních ekolog – pracovník ochrany přírody a krajiny, ochrany čistoty ovzduší a referent životního prostředí státní správy, hydrolog a meteorolog. Absolvent je schopen používat jeden cizí jazyk, ovládá programové vybavení počítače nutné pro mapování životního prostředí včetně práce s Internetem. Absolvent je v průběhu studia veden k přesnosti, slušnému chování, k odpovědnosti za své jednání, dodržování právních norem, etiky a uvažování v globálních souvislostech.
Absolvent je po složení maturitní zkoušky připraven nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na přírodovědeckých fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na ochranu přírody a krajiny, biologii, chemii a odpadové hospodářství.
 

Učební plán (.pdf, 52.35 KB)
Maturitní zkouška (.pdf, 180.69 KB)

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat