Menu

Spolupráce

 

 

 

Výchovný poradce

 

výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Vránová 

e-mail: vranova.j@sosgsm.cz

telefonický kontakt:

  • 572 420 208 (Staré Město)
  • 572 420 189 (odloučené pracoviště Uh.Hradiště)

konzultační hodiny: úterý 12.00 – 15.00 (kdykoliv po domluvě)

 

Výchovná poradkyně na škole zajišťuje:

1. Metodickou a informační činnost

Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky a s vedením školy.
Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří to vyžadují z výchovných, vzdělávacích, kariérních a profesionálně orientačních důvodů.
Podle potřeby organizuje individuální setkání s rodiči při řešení problémů žáků.
Informace a propagační materiály na nástěnce VP.
Schránka důvěry.

2. Týmovou spolupráci

Spolupráce s třídními učiteli.
Spolupráce s vedením školy.
Spolupráce s PPP, krizovými centry, odbornými lékaři.
Reaguje na podněty ostatních pedagogických pracovníků.
Dbá na to, aby fungovala komunikace škola-rodiče.

3. Podporu žáků, žáků s výukovými problémy

Zvládání přestupu žáků na střední školu a adaptovat se na vyšší nároky studia.
Pomoc těm žákům, jimž byla již na základní škole diagnostikována porucha učení.
Pomoc žákům, kteří jsou v péči PPP.
Pomoc při řešení osobních problémů žáků, a to zvláště těch, které by měly nějakým vážným způsobem zasahovat do učebního a vzdělávacího procesu (šikana, komunikace v kolektivu, komunikace s vyučujícími, sociálně-patologické jevy).
Pomáhá při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků.
Pomáhá při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro nadané žáky (vrcholový sport).
Ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence, vedením školy a ostatními pedagogy se podílí na nápravě problematických žáků.
Pomáhá řešit ve spolupráci s vedením školy konfliktní situace.

4. Profesní a kariérové poradenství

V 1. ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole.
Průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů).
Organizace a umožnění účasti studentů na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ a na veletrhu VŠ - Gaudeamus Brno.
Nabídka testů profesionální orientace.
Příprava přijímacího řízení na VŠ a VŠ (instrukce k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek).
Následná pomoc studentům při případném odvolacím řízení.
Informace o možnosti studia v zahraničí.
Spolupráce s ÚP v Uherském Hradišti.

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat