Menu

Spolupráce

 

 

 

Informace o škole

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město


2. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 19652/2001-14 ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Střední zemědělská škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, stává s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně vydal v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Střední zemědělské školy a Gymnázia, Staré Město, Velehradská 1527 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0123/Z05/05 ze dne 31.8.2005 s účinností od 1.9.2005. Článek I. Zřizovací listiny pod názvem Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace se mění v části Název organizace na Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město.

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 14.12.2011 0613/Z18/11bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město (přejímající příspěvková organizace) a příspěvkové organizace Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště (zanikající příspěvková organizace) s účinností od 1.1.2012.

Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

• Gymnázium
• Střední odborná škola
• Střední odborné učiliště

• Školní jídelna
• Domov mládeže


Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právnická forma: příspěvková organizace

Ředitel školy: Mgr. Bedřich Chromek

Zřizovatel školy: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz

3. Organizační struktura školy

Typ školy:

• Gymnázium
• Střední odborná škola
• Střední odborné učiliště

Organizační schéma

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Odloučené pracoviště:

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Revoluční 747
686 06 Uherské Hradiště

Úřední hodiny - sekretariát ředitele, Velehradská 1527:

pondělí až pátek 8:00 – 10:00 hod. 13:00 – 14:00 hod. 

Telefonní čísla a elektronická adresa:

Kontakty

Adresa internetové stránky s hypertextovým odkazem:

www.sosgsm.cz

Adresa e-podatelny:

Škola nemá zřízenou elektronickou podatelnu

 5. Bankovní spojení

5558410247/0100

6. IČ

60371790

7. DIČ

CZ60371790

8. Dokumenty

Učební plány a Školní vzdělávací program pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu ředitele školy a na webových stránkách školy.

Rozpočet:
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok je k nahlédnutí na sekretariátu ředitele školy v úředních hodinách.


9. Žádosti a informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a to ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Ústně

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

E-mailem

info@sosgsm.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Písemně

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Žadatel uvede jméno, příjmení, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitele školy a to buď písemně, elektronicky na adrese: info@sosgsm.cz nebo osobně.


11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek prostřednictvím ředitele školy u:

Zlínský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.


12. Formuláře

Přihláška ke studiu SŠ


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Výchovný poradce:

Mgr. Jitka Vránová,
vranova.j@sosgsm.cz
tel. 572 420 207

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách naleznete na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakony

http://www.msmt.cz/dokumenty/seznamy-platnych-predpisu

http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon

Vydané předpisy prostřednictvím školy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné v úřední hodiny na níže uvedené adrese:

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
68603 Staré Město


15. Úhrady za poskytování informací

Poskytování informací
Poznámka
Kopírování
A4
1,-
Tisk na tiskárně černobíle
A4
1,-
Tisk na tiskárně barevně
A4
3,-
Vystavení stejnopisů*
 
100,-
Potvrzení o archivovaných dokumentech
 
100,-
Nahlížení do spisů a vnitřní dokumenty školy
 
bezplatně
Informace získané na základě zveřejnění
 
bezplatně

* Vysvědčení, výuční list aj. – za každý 1 list 100,- Kč

16. Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat