Menu

Spolupráce

 

 

 

SOČ - středoškol. odborná činnost

1. CO JE SOČ?
Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.
Posláním Středoškolské odborné činnosti je:
a) všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků
b) prohlubovat a rozšiřovat u žáků všech typů středních škol jejich odborné vědomosti
a zkušenosti, individuální schopnosti, napomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné
aktivity i osobnosti žáka
c) vést žáky k samostatnému tvořivému myšlení a aktivnímu řešení úloh
d) napomáhat k vyhledávání talentovaných žáků a podporovat jejich další odborný růst
e) přispívat k účelnému využívání volného času žáků

SOČ má bohatou minulost. Jejímu vzniku předcházely odborné tematické technické konference středoškoláků - elektrotechniků, strojařů apod. a soutěž samostatných prací s přírodovědným a ekologickým zaměřením Natura Semper Viva, která byla organizována v České republice. Ministerstvem školství byly v roce 1978 tyto soutěže začleněny do nově vzniklé federální soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).
Do roku 1992 měla SOČ 21 oborů, po rozdělení ČSFR vznikly dvě samostatné soutěže SOČ – česká s 16 obory a slovenská SOČ s 19 obory.
SOČ měla svoji konjunkturu s více než dvaceti tisíci pracemi v druhé polovině osmdesátých let i krizi s dvěma tisíci pracemi na začátku let devadesátých. Řada porotců působí v SOČ od jejího začátku a v řadě porot dnes působí i dřívější úspěšní řešitelé soutěžních prací.
Od roku 1990 je z pověření vyhlašovatele soutěže - MŠMT - hlavním garantem SOČ Institut dětí a mládeže MŠMT. Celoročně soutěž řídí ústřední komise SOČ, v průběhu celostátní přehlídky koordinuje činnost odborných porot ústřední porota. Nejúspěšnější řešitelé SOČ jsou navrhováni k ocenění Cenou Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, případně i k dalším cenám a oceněním.
Od roku 1991 se laureáti SOČ úspěšně účastní i obdobných soutěží v zahraničí. Jsou to soutěže:
INTEL ISEF (International Science and Enginnering Fair) - Mezinárodní veletrh vědy a techniky je soutěž, která vznikla v roce 1950 v USA. Je organizována v 15 oborech od přírodovědných přes technické až po humanitní. Každý rok ji na začátku května pořádá jedno z měst USA nebo Kanady. Účastní se jí studenti z více než 50 států světa.
Generálním sponzorem soutěže ISEF je firma INTEL. Účast delegace ČR na této mezinárodní soutěži je umožněna díky spolupráci České pobočky firmy Intel s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského.
V květnu 2004 se v Portlandu, stát Oregon, uskutečnil 55. ročník soutěže ISEF, kterého se zúčastnili i vybraní vítězové 25. ročníku SOČ.

EU Contest (European Union Contest for Young Scientists) – soutěž pořádá Evropská komise při Evropské unii pro studenty – vítěze národních přehlídek soutěží, organizovaných v jednotlivých státech Evropy. Soutěž se koná zpravidla v září v jednom z evropských měst. 15. ročník soutěže se konal v září 2003 v Budapešti. Hostitelskou zemí následujícího ročníku v roce 2004 bylo Irsko.
Celostátní přehlídka SOČ SR – od r. 2000 se účastní úspěšní laureáti celostátní přehlídky SOČ ČR celostátní přehlídky SOČ na Slovensku a naopak studenti ze Slovenska jsou každoročně hosty CP SOČ v ČR.
2. SOUTĚŽNÍ OBORY
Pro 26. ročník je vyhlášeno 17 soutěžních oborů, ve kterých se uskuteční přehlídky SOČ:
01. matematika a matematická informatika
02. fyzika
03. chemie
04. biologie
05. geologie, geografie
06. zdravotnictví
07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
08. ochrana a tvorba životního prostředí
09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
10. elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika
11. stavebnictví, architektura a design interiérů
12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. ekonomika a řízení
14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. historie
17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

3.1. Charakteristiky jednotlivých oborů:
01. Matematika a matematická informatika
Obor zahrnuje:
a) originálně pojaté prezentace matematických teorií;
b) samostatná řešení matematických problémů;
c) aplikace matematických metod na řešení reálných úloh z oblasti přírodních, technických a společenských disciplin včetně formulace těchto úloh a jejich vyjádření ve formě matematických modelů;
d) algoritmy, nestandardní metody a postupy v matematické informatice s prokázanou korektností;
e) softwarová zpracování úloh matematiky a matematické informatiky.
02. Fyzika
Řešení a studium současných i klasických problémů fyziky. Fyzika pevných látek, strukturní analýza, fyzika vysokých energií, materiálový výzkum, vysokoteplotní supravodiče, kvantová elektronika, lasery, optika.
Využití nekonvenčních zdrojů energie. Vzájemné vztahy fyziky, ekologie a dalších přírodních věd. Fyzikální základy technických zařízení. Modelování fyzikálních dějů na počítači. Studium problémů astronomie a kosmonautiky.
03. Chemie
Praktické řešení dílčích úloh z anorganické chemie a technologie, organické chemie a technologie, moderních analytických metod, farmaceutické chemie a technologie, technologie gumy a plastů, potravinářské technologie a chemie vody. Chemické sledování životního prostředí. Součástí práce je samostatné provedení experimentů.
Práce v oblasti chemické technologie orientovat na oblast malotonážní kvalifikované chemie, návrhy na zlepšení parametrů současných chemických a příbuzných technologií, snížení nežádoucích odpadů a jejich likvidaci, snížení materiálové a energetické náročnosti, bezodpadové technologie.
Kontrolu kvality zaměřit na tvorbu rychlých, nenáročných a spolehlivých analytických postupů, a to jak pro chemickou praxi, tak i pro kontrolu a tvorbu životního prostředí.
04. Biologie
Řešení úkolů obecné a aplikované biologie, mikrobiologie, botaniky a zoologie metodami experimentální a systematicko-ekologické biologie.
Metody experimentální biologie zahrnují i práce z fyziologie rostlin a živočichů, genetiky, embryologie, vývojové fyziologie, mikrobiologie, enzymologie, biochemie a biofyziky s důrazem na experimentální nálezy k jejich vysvětlení.
Metody systematicko-ekologické biologie zahrnují sledování rostlin a živočichů v biotopech rozšířením, migrací, bezprostřední ohrožení druhů v závislosti na změnách prostředí, popis nových druhů nebo dokumentace výskytu druhů na lokalitě, dále práce botanické a zoologické, korelující krátkodobé a dlouhodobé působení přirozených i umělých podmínek na výskyt a rozšíření jednotlivých druhů, na získání, zpracování a interpretaci systematicko-ekologické dokumentace.

5. Geologie a geografie
Řešení problémů:
Obecná geologie: působení vnitřních činitelů (vulkanismus, plutonismus, zlomy, vrásy, zemětřesení), působení vnějších činitelů (geologická činnost vody, větru, organismů, zvětrávání, eroze a protierozní opatření).
Regionální geologie: geologická rozdělení ČR.
Historická geologie: paleogeografie, paleontologie (zoopaleontologie, fytopaleontologie).
Aplikovaná geologie: ložiska nerostů, historie dolování, využití nerostné suroviny.
Petrografie: horniny, jejich systém, vznik, výskyt, rozšíření, výskyt ložisek hornin; vztah k pedologii (vznik půd, vlastnosti, rozšíření).
Mineralogie: vznik, výskyt a využití nerostů, vztah k ekologii.
Zeměpis fyzický: geomorfologie, meteorologie, hydrologie, pedografie, biogeografie.
Zeměpis sociální a ekonomický: zeměpis obyvatelstva, sídel průmyslu, zemědělství, dopravy, služeb, rekreace a cestovního ruchu.
Zeměpis regionální: komplexní výzkum přírody a společnosti v určitém území, kartografie, topografie.
Matematický zeměpis: postavení a pohyby Země ve sluneční soustavě, důsledky z toho plynoucí pro život člověka.
06. Zdravotnictví
Řešení dílčích otázek z problematiky celospolečenských zdravotnických programů -kardiovaskulární, onkologický, virologický, péče o ženu a dítě, zdravotně postižené, péče o staré a dlouhodobě nemocné občany. Vliv životního a pracovního prostředí na zdraví člověka. Prevence onemocnění pohybového ústrojí. Dílčí otázky diagnostiky onemocnění, farmakologie, genetiky, imunologie, hygieny, lékařské kybernetiky, otázky boje proti zdravotně škodlivým návykům.
Návrh pomůcek pro zdravotní výchovu, uplatňování nové techniky a mikroelektroniky ve zdravotnických zařízeních, návrhy pomůcek ke zkvalitnění péče o nemocné v lůžkových zařízeních, pro rehabilitaci občanů i v protetické péči, včetně nových technologických postupů, účelnosti, vzhledu, funkčnosti pomůcek, zlepšení ošetřovatelské péče ve všech oborech léčebné preventivní péče, zdravotní výchova. Problematika užívání drog, kouření, prevence před AIDS a pod.
07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Zemědělství a potravinářství
Racionální výživa. Hnojení pěstovaných plodin. Nechemické způsoby ochrany rostlin. Biologizace a ekologizace zemědělské výroby. Alternativní zemědělství. Výroba zdravotně nezávadných potravin. Hospodaření ve specifických podmínkách chráněných krajinných oblastí, pásmech hygienické ochrany vod, imisních oblastech. Rodinné farmy. Ovocnářství, zelinářství, květinářství. Zvyšování a zkvalitňování reprodukce hospodářských zvířat. Veterinární lékařství a diagnostika, hygiena potravin. Snižování energetické náročnosti zemědělské výroby. Mechanizace v podmínkách menší koncentrace půdní držby. Zemědělský podnik v podmínkách tržního hospodářství. Snižování ztrát všeho druhu.
Zvyšování nutričních hodnot potravinářských výrobků. Finalizace zemědělských výrobků v rámci prvovýroby. Průzkum trhu pro uvádění produktů alternativního zemědělství a podobně.
Lesní a vodní hospodářství
Aktuální problémy lesního hospodářství. Intenzifikace a rozvoj pěstování lesů, zvyšování produkce půd. Rozvoj a zkvalitňování těžební činnosti, racionální využívání dřevní suroviny s jejím úplným využitím, těžebně výrobní proces s ohledem na minimální poškozování lesního biotopu. Řízení lesního hospodářství v podmínkách nových ekonomických vztahů, optimální způsoby odborného řízení lesů mimo státní vlastnictví. Integrovaná ochrana lesa. Pěstování dřevin odolných proti imisím, předcházení a zpracování kalamit. Využití výpočetní techniky atd.
Řešení úloh souvisejících s údržbou a zefektivňováním obsluhy přehradních a plavebních zařízení, uplatňování hledisek přírodního prostředí při úpravách vodních toků. Čištění, úprava a rozvod vody, způsoby zjišťování poruch na vodovodních potrubích, ochrana potrubí před korozí, hledání nových zdrojů pitné vody. Předcházení ekologickým haváriím, organizace havarijní služby a odstraňování znečištěných vod, technické prostředky na likvidaci ropných havárií. Nové způsoby projektování odvodňovacích prací a podobně.
08. Ochrana a tvorba životního prostředí
Problematika tvorby a ochrany životního prostředí, tj. péče o krajinu, půdu a půdní fond, ovzduší, vodu. Strategie trvale udržitelného života, změn životního stylu, změn systému hodnot a etických norem. Studium ekosystémů v krajině. Aplikovaná ekologie, problémy degradace a devastace krajiny způsobené lidskou činností. Podmínky existence organismů včetně člověka a stavu jednotlivých složek prostředí (ovzduší, voda, půda, biota, energie.). Likvidace a využití odpadních surovin. Výrobní technologie šetřící životní a pracovní prostředí. Ekotechnologie, odpadové hospodářství. Tvorba kulturního prostředí.
09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
Řešení konstrukčních a technologických problémů přinášející prokazatelné zlepšení technických parametrů, kvality a spolehlivosti výrobků, projekty.
Změny nebo úpravy výrobně technologických postupů a procesů vedoucích k úspoře materiálu, energie, výrobních nákladů a pracnosti výroby. Návrhy účelné a efektivní mechanizace a automatizace inženýrských prací (automatizované konstruování, projektování, programování, technologické postupy, zkušební metody, řízení výrobního procesu). Otázky automatizace a robotizace, zlepšení pracovních podmínek, zvýšení bezpečnosti práce, snížení škodlivého účinku výrobních procesů, dopravy a příbuzných technických oborů na přírodu a prostředí. Problémy manipulace a skladování, využití pracovních prostředků a nástrojů, nových materiálů a technologií.
Řešení provozní, technické a ekonomické problematiky v oblasti železniční, silniční, lodní a letecké dopravy. Oblast automatizace a uplatňování výpočetní techniky při zdokonalování řídících procesů a technologických provozních postupů. Racionalizace oprav vozidel a infrastruktury. Zavádění průmyslových robotů a manipulátorů. Modernizace sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, otázky bezpečnosti a zefektivnění dopravy.
Řešení úloh v oblasti průmyslového designu, navrhování nových výrobků.
10. Elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika
Práce a projekty směřující k rozvoji silnoproudé elektrotechniky, elektrických pohonů, energetiky, úspor energií, elektroniky a optoelektroniky, rozhlasové, televizní a telekomunikační techniky, lékařské elektroniky, měřící, řídící a regulační techniky, robotiky, zabezpečovací techniky. Dále pak techniky počítačů a mikropočítačů z hlediska hardware a systémového a obslužného software, počítačových sítí a Internetu. Do tohoto oboru nelze zařazovat uživatelský software (jako je například programovaní her, ekonomický a databázový software).
11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
Řešení architektonických, konstrukčních, materiálových a technologických problémů ve stavebnictví.
Studie nebo projekty stavebních děl (nová výstavba, rekonstrukce a adaptace, drobná architektura, interiéry, dětská hřiště, sportoviště apod.).
Řešení výtvarné a estetické stránky staveb, prostorů, sídlišť a krajiny, náměty na vytváření optimálního životního prostředí, řešení ucelených městských částí.
Snižování energetické náročnosti staveb, použití nových materiálů, zlepšování kvality stavebních a řemeslných prací.
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Řešení otázek souvisejících s tvorbou a využitím učebních pomůcek a didaktické technologie ve školní výuce i pro výchovu mimo vyučování. Učební pomůckou tu rozumíme přírodniny či pedagogizované prostředky, sloužící jako zdroj informací, kontroly a řízení vzdělávacího procesu ve smyslu dělby práce mezi učitelem a technickým systémem. Učební pomůcka má ulehčovat osvojování učiva a má tak přispívat k prohlubování a obohacování vědomostí i rozvíjení schopností žáků. Musí být uvedena informace, pro který studijní nebo učební obor, ročník a tématický celek je učební pomůcka určena, dále musí být uveden popis použití a funkční model nebo prototyp. Zvláštní pozornost by měla být věnována vytváření multimediálních aplikací a dalších ITC produktů pro ZŠ a SŠ.
Práce v tomto oboru musí obsahovat popis a fotografickou dokumentaci pomůcky, modelu atd., pokud není model či pomůcka předkládána současně s prací (před konáním přehlídky) porotě k posouzení. U multimediálních aplikací je třeba předložit i elektronický nosič (CD, popř. disketu) společně s popisem ovládání programu („manuálem“).
13. Ekonomika a řízení
Obsahuje odborné práce ekonomické problematiky, makro i mikroekonomiky. Jde o oblast nejen podnikové ekonomiky, ale veškeré podnikatelské činnosti prováděné různými právními subjekty. Zahrnuje i práce mezinárodní spolupráce, cestovního ruchu, vnitřního a zahraničního obchodu. Současně jsou zde zařazeny práce z oblasti řízení, které se zabývají ekonomikou času a efektivnosti řízení. Nelze zařazovat práce (programový produkt) bez ekonomického zhodnocení přínosu.
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Zahrnuje otázky vztahu mládeže i ostatní populace k současným společenským problémům, výchově, vzdělávání a aktivitám volného času.Řeší otázky současných vztahů ve společnosti, aktuální otázky výchovy a vzdělávání, včetně otázek týkajících se zdravotně postižených občanů a možností jejich výchovy, vzdělávání a společenské integrace, dále otázky smysluplného, plnohodnotného a efektivního využívání volného času a podobně. Řešení těchto problémů vycházejí ze sociálních zkušeností, hodnotové orientace a životních plánů mladých lidí i z jejich snahy poznávat a měnit realitu současné společnosti podle svých představ. Na základě pedagogických, psychologických a sociologických postupů jsou sledovány konkrétní výstupy při řešení společenských problémů.
15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Řešení otázek z oblasti kultury, estetiky, teorie umění a teorie jednotlivých uměleckých oborů (výtvarné umění, hudba, divadlo, literatura, film, jazykověda, včetně oborů hraničních a vzájemně se překrývajících), řešení otázek vyplývajících ze společenské funkce a historické podmíněnosti uměleckých a kulturních jevů, včetně otázek restaurování a společenského využití umělecké tvorby, uměleckých a kulturních památek.
16. Historie
Řešení otázek z oblasti historických disciplín, zejména prehistorie, starověké, středověké i průmyslové archeologie, dějin starověku, středověku, novověku včetně soudobých dějin a historie mezinárodních vztahů, dále problematiky filozofie dějin, dějin dějepisectví, hospodářských dějin, právních dějin, dějin tělovýchovy a sportu, regionálních dějin, pomocných věd historických apod. Všechny problémy jsou řešeny z pohledu dějin obecných i národních.
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
Řešení otázek globálních problémů lidstva, politiky, mezinárodní a zejména evropské integrace, vztahů Sever – Jih, Východ – Západ, otázek rozvoje regionů, řešení problémů z oblasti právní, legislativy, problémů lidských práv, otázek etiky, rodinných a společenských vztahů, sociálních aspektů ekologie, řešení problémů a otázek žurnalistiky a masmédií, otázek teologie, religionistiky a podobně.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat