Menu

Spolupráce

 

 

 

Strojní mechanik

Kód: 23-51-H/01
Popis: Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky přijetí: Zájem o zvolený obor, ukončená devítiletá docházka ZŠ, zdravotní způsobilost
Ukončení: Závěrečná zkouška

Profil absolventa

Absolvent ŠVP zámečník (strojní mechanik) disponuje kompetencemi pro činnost ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích hospodářství.

Absolvent dovede vyrábět, sestavovat, provádět údržbu, popř. opravovat funkční celky strojů, zařízení a konstrukcí a jejich jednotlivé součástí. Jedná se o stroje a další technologická zařízení, o mechanizační prostředky, ocelové konstrukce, potrubní celky apod., ale i o drobné předměty ve vybavení např. stravovacích a ubytovacích podniků,vybavení domácnosti apod.

Po absolvování závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Obor je dotovaný Zlínským krajem kapesným:

měsíčně 300,- (1.ročník), 400,- (2.ročník), 500,- (3.ročník)

za vyznamenání  1500,- (1.ročník), 2500,- (2.ročník), 5000,- (3.ročník) 

Odborné kompetence k oboru - absolvent

 • Je schopen ručně zpracovávat kovy a vybrané nekovové materiály
 • obsluhuje základní obráběcí stroje
 • ovládá tváření a tepelné zpracování kovů
 • volí pro svou práci správné nástroje, zařízení a pomůcky
 • čte technickou dokumentaci a porozumí technologickým postupům, zpracovává jednoduché náčrtky k doplnění technologického postupu zámečnických prací
 • rozezná strojní součásti a prvky
 • rozezná mechanizmy a systémy strojů a zařízení
 • posuzuje a navrhuje technické materiály a polotovary pro zamýšlené použití
 • volí a připravuje plošné,tyčové profilové materiály a spojovací části pro opravy strojů a zařízení, vytváří rozebíratelné a nerozebíratelné spoje a díly
 • vyrábí součásti strojů, zařízení a kovových součástí a sestavuje je
 • opravuje stroje, zařízení a kovové konstrukce
 • provádí nenáročné povrchové úpravy(např. nanášení nátěrových hmot) součástí,popřípadě menších celků
 • provádí údržbu a vykonává servisní činnost strojů a zařízení
 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce ,výrobků nebo služeb
 • jedná hospodárně, adekvátně uplatňuje kritérium ekonomické efektivnosti
 • dovede prakticky využívat znalostí různých druhů surovin či zpracovávaných materiálů

Učební plán

Vyučovací předmět Počet vyučovaných hodin týdně
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk 1 1 1
Anglický/Německý jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1 1
Ekologie 1    
Matematika 2 1,5 1,5
Umění a literatura 1 1  
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomie     2
Technická dokumentace 1,5 1,5  
Strojírenská technologie 1,5 1  
Strojnictví 1 1,5  
Technologie 1,5 2 2
Speciální technologie     2
Stroje a zařízení     2
Odborný výcvik 16,5 16,5 16,5
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat