Menu

Spolupráce

 

 

 

Mechanik opravář motorových vozidel

Kód: 23-68-H/01
Popis: Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky přijetí: Zájem o zvolený obor, ukončená devítiletá docházka ZŠ, zdravotní způsobilost
Ukončení: Závěrečná zkouška

Profil absolventa

Automechanik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „C“.

Výčet základních činností

 • stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy
 • posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě
 • opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla
 • nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel
 • nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (např. seřizování chodu motoru, geometrie náprav, atd.)
 • zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace
 • montáž dílů automobilového příslušenství
 • kontrola vlastní vykonané práce

Očekávané klíčové odborné kompetence absolventa

 • absolvent zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště
 • volí a používá vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ silničního vozidla
 • volí a používá stroje, nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství
 • identifikuje příčiny závad u silničních vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení
 • dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí
 • provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů
 • stanoví vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej
 • zpracovává příjmovou a následnou dokumentaci (např. průběh opravárenských úkonů, základní evidence o vykonané práci, potřeba náhradních dílů, předávání vozidla)
 • řídí motorová vozidla skupiny „C“

Učební plán

Vyučovací předmět Počet vyučovaných hodin týdně
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk 1 1 1
Anglický/Německý jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1 1
Ekologie 1    
Matematika 2 1,5 1,5
Umění a literatura 1 1  
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomie     2
Automobily 1,5 2,5 2
Technická dokumentace 1,5    
Strojírenská technologie 1    
Elektrotechnika automobilů   2 1
Opravárenství a diagnostika 1,5 2,5 2
Řízení motorových vozidel     1
Odborný výcvik 16,5 16,5 16,5
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat