Menu

Spolupráce

 

 

 

Truhlář

Kód: 33 - 56 - H/01
Popis: Tříletý učební obor SOU. Je určen pro žáky vycházející z 9. tříd ZŠ
Podmínky přijetí: Zájem o zvolený obor, ukončená devátá třída základní školy, zdravotní způsobilost
Ukončení: Závěrečná zkouška

Profil absolventa

Absolvent oboru Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník vychovávaný pro dělnické profese v dřevozpracujícím průmyslu na úrovni středního odborného vzdělání zakončeného závěrečnou zkouškou.

Uplatňuje se při výrobě a montáži výrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva.

Po absolvování studia může absolvent pracovat v dělnických funkcích nebo pokračovat v dalším studiu na úrovni středního studia s maturitní zkouškou. Po splnění podmínek stanovených státem je kompetentní podnikat v oboru.

Absolvent uznává dané celospolečenské hodnoty, je platným členem demokratické společnosti , zachovává si profesní čest, ale je schopen se i adaptovat na měnící se podmínky světa práce.

  • Absolvent je kompetentní zastávat dělnické funkce v sériové i individuální výrobě a montáži výrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva.
  • Absolvent je schopen využívat získané poznatky o materiálech používaných na výrobu nábytku a ostatních dřevařských výrobků.
  • Absolvent je kompetentní k ovládání, seřízení a základní údržbě výrobních zařízení.
  • Absolvent je kompetentní zvolit správnou technologii pro ruční a strojové obrábění dřeva a materiálů na bázi dřeva.
  • Absolvent je kompetentní správně zvolit konstrukci výrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva.
  • Absolvent je kompetentní tvořit a číst odborné výkresy a dílenské náčrty, používá normy.
  • Absolvent provádí průběžnou a konečnou kontrolu během výrobního procesu, kontrolu kvality výrobku, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady protipožární ochrany.
  • Absolvent disponuje ekonomickým jednáním v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje.
  • Absolvent je kompetentní se orientovat na hospodářském trhu a sledovat novinky vědeckotechnického rozvoje.

Učební plán

Vyučovací předmět Počet vyučovaných hodin týdně
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Český jazyk 1 1 1
Anglický/Německý jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1  
Ekologie 1    
Matematika 1 1 1
Umění a literatura 1 1  
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomie     2
Odborné kreslení 1,5 2 3
Počítačové aplikace     2
Technologie 2 2 2
Dřevěné konstrukce     2
Výrobní zařízení 1 1  
Materiály 1,5 1  
Odborný výcvik 15 17,5 17,5

  

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat