Menu

Spolupráce

 

 

 

Stavebnictví

Kód: 36-47-M/01
Popis: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení.
Ukončení: Maturitní zkouška

Profil absolventa

Absolvent získá odborné vzdělání potřebné pro kvalifikovaný výkon v pracovních funkcích ve stavebnictví. Uplatní se v povoláních jako stavební technik na různých typových pozicích. Stavební technici se realizují v oblasti přípravy staveb na pozici stavební technik přípravy a realizace investic, stavební technik projektant, dále v oblasti provádění staveb na pozici stavební technik mistr nebo stavbyvedoucí.

Uplatnění nachází absolventi také v oblasti správních institucí na pozicích referent státní správy a samosprávy, jako pracovník marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků. Může se uplatnit také jako technolog ve výrobnách, odborných stavebních laboratořích a zkušebnách jako stavebních technik zkušebnictví.

V podnikatelské sféře v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě, např.při projektové činnosti ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, autorizace v příslušném oboru.

Absolvent studijního oboru stavebnictví je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách, především technického směru. Studiem získá přehled o problematice technických oborů i konkrétní představu o náročnosti oboru, navazujícího studia a jeho obsahu. Absolvent také získá potřebné znalosti vedoucí k celoživotnímu vzdělávání.

Odborné kompetence - předpoklady absolventa pro profesní uplatnění

 • absolvent umí správně volit používané materiály a stavební prvky
 • absolvent umí navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb charakteru pozemního stavitelství včetně stavebních úprav
 • absolvent ovládá tradiční technologii hrubé stavby, adaptace a rekonstrukce objektů
 • absolvent se orientuje v platných technických a právních normách
 • absolvent je schopen zajišťovat a posuzovat přípravu a realizaci investičních akcí
 • absolvent umí vytvořit rozpočet, případně nabídkovou cenu jednoduché stavby, při čemž umí využívat aplikační software Callida
 • absolvent dokáže zajišťovat správu a údržbu objektů
 • absolvent je schopen řídit stavební a montážní práce
 • absolvent dokáže zajišťovat výrobu stavebních materiálů a výrobků, jejich odbyt
 • absolvent dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • absolvent dbá na požární bezpečnost
 • absolvent je schopen jednat hospodárně v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • absolvent se dokáže orientovat v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
 • absolvent je schopen vypracovat projektovou dokumentaci a pracovat s ní a to tradiční metodou nebo pomocí aplikačního softwaru AutoCAD, ArchiCAD

Učební plán

 

 

HODINOVÁ DOTACE V TÝDNU

1.

2.

3.

4.

Jazykové vzdělávání a Estetické vzdělávání:

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

Anglický jazyk/Německý jazyk

3

3

3

3

Seminář z anglického jazyka

(volitelný – matur. předmět)

 

 

 

2

Společenskovědní vzdělávání:

 

 

 

 

Občanská nauka

 

1

1

1

Dějepis

2

 

 

 

Přírodovědné vzdělávání:

 

 

 

 

Fyzika

2

2

 

 

Člověk a prostředí

2

 

 

 

Matematické vzdělávání:

 

 

 

 

Matematika

4

4

2

2

Matematický seminář (volitelný – matur. předmět)

 

 

 

2

Vzdělávání pro zdraví:

 

 

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích:

 

 

 

 

Informační a komunikační technologie

2

 

2

2

Ekonomické vzdělávání

 

 

 

 

Ekonomika

 

 

2

1

Grafická a estetická příprava:

 

 

 

 

Cad systémy

 

2

 

 

Odborné kreslení

2

1

 

 

Deskriptivní geometrie

 

2

3

 

Technická a technologická příprava:

 

 

 

 

Stavební materiály

2

 

 

 

Stavební mechanika

3

2

 

 

Stavební konstrukce I

 

2

2

3

Stavební konstrukce II

 

 

 

3

Konstrukční cvičení

2

 

3

4

Geodézie

 

 

 

Stavební příprava a provoz:

 

 

 

 

Stavební příprava a provoz, praxe

 

1

 

Profilující okruh:

 

 

 

 

Pozemní stavby

4

4

4

4

Inženýrské stavby

 

 

2

 

Architektura

 

2

 

 

CELKEM HODIN TÝDNĚ

33

31

31

33

 

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat