Menu

Spolupráce

 

 

 

Stavebnictví

 

Stavebnictví

Název ŠVP:               Stavebnictví
Kód a název oboru:   36-47-M/01 Stavebnictví
Platnost ŠVP:            od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem

Profil absolventa:

Absolvent získá odborné vzdělání potřebné pro kvalifikovaný výkon v pracovních funkcích ve stavebnictví. Uplatní se v povoláních jako stavební technik na různých typových pozicích. Stavební technici se realizují v oblasti přípravy staveb na pozici stavební technik přípravy a realizace investic, stavební technik projektant, dále v oblasti provádění staveb na pozici stavební technik mistr nebo stavbyvedoucí.

Uplatnění nachází absolventi také v oblasti správních institucí na pozicích referent státní správy a samosprávy, jako pracovník marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků. Může se uplatnit také jako technolog ve výrobnách, odborných stavebních laboratořích a zkušebnách jako stavebních technik zkušebnictví.

V podnikatelské sféře v živnostech vázaných a pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou výkonu vybraných činností ve výstavbě, např.při projektové činnosti ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, autorizace v příslušném oboru.

Absolvent studijního oboru stavebnictví je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách, především technického směru. Studiem získá přehled o problematice technických oborů i konkrétní představu o náročnosti oboru, navazujícího studia a jeho obsahu. Absolvent také získá potřebné znalosti vedoucí k celoživotnímu vzdělávání.

Odborné kompetence - Předpoklady absolventa pro profesní uplatnění:

 • absolvent umí správně volit používané materiály a stavební prvky
 • absolvent umí navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb charakteru pozemního stavitelství včetně stavebních úprav
 • absolvent ovládá tradiční technologii hrubé stavby, adaptace a rekonstrukce objektů
 • absolvent se orientuje v platných technických a právních normách
 • absolvent je schopen zajišťovat a posuzovat přípravu a realizaci investičních akcí
 • absolvent umí vytvořit rozpočet, případně nabídkovou cenu jednoduché stavby, při čemž umí využívat aplikační software Callida
 • absolvent dokáže zajišťovat správu a údržbu objektů
 • absolvent je schopen řídit stavební a montážní práce
 • absolvent dokáže zajišťovat výrobu stavebních materiálů a výrobků, jejich odbyt
 • absolvent dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • absolvent dbá na požární bezpečnost
 • absolvent je schopen jednat hospodárně v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • absolvent se dokáže orientovat v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
 • absolvent je schopen vypracovat projektovou dokumentaci a pracovat s ní a to tradiční metodou nebo pomocí aplikačního softwaru AutoCAD, ArchiCAD

Stavebnictví - učební plán

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat