Menu

Spolupráce

 

 

 

Partner projektu

Hlavním garantem projektu "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech Zlínského regionu" je Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově.

Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově

Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově bylo založeno v roce 1899. V současné době poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro studium na různých typech vysokých škol.

Komplex školy tvoří původní budova z roku 1902 spojená s novou přístavbou, školní hřiště, vnější a vnitřní dvůr a školní park. Původní budova zahrnuje 16 kmenových tříd a 12 odborných učeben, aulu a školní klub. V nové přístavbě se nachází sportovní víceúčelová hala s posilovnou a výdejnou stravy. Kapacita školy je stanovena na 480 žáků. Všichni učitelé mají požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost.

V rámci současného vzdělávacího programu škola věnuje velkou pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale také rozvíjení dovednosti učit se, řešit samostatně problémy

s učením i osobní problémy. Každý žák povinně studuje dva cizí jazyky. V osmiletém studijním programu se s výukou dalšího cizího jazyka začíná už ve druhém ročníku, a to formou tzv. propedeutiky. Jazyková výuka je pravidelně doplňována zahraničními zájezdy a výměnnými pobyty. Pro nadané žáky zabezpečuje gymnázium ve spolupráci se státní jazykovou školou ve Zlíně dvouletý přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce. Žáci mají volný přístup k internetu, studijním materiálům a literatuře ve školní knihovně a studovně. K dispozici jsou jim dva kopírovací stroje a tiskárna. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Školní vzdělávací program

Škola vytvořila jeden školní vzdělávací program s motivačním názvem Heuréka pro čtyřletý a osmiletý studijní obor.
K jeho kladům patří:

 • možnost individuální a průběžné volby studijního programu přírodovědného nebo společenskovědního zaměření v souladu s volbou pomaturitního studia na vysokých školách
 • nadstandardní nabídka výuky cizích jazyků
 • speciální nabídka vícedenních stacionářů v průběhu celého studia se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu, multikulturní výchovu, výchovu ke zdraví a na environmentální výchovu
 • řada samostatných projektů (Peer program, Den evropských jazyků, environmentální projekty a pod.)

Odborné stacionáře:

 • Společenskovědní stacionář: výjezdový týdenní projekt zaměřený na praktické seznámení s činností státní správy a samosprávy v obci, okrese a kraji
 • Přírodovědný stacionář: týdenní pobytový projekt v oblasti Moravského krasu zaměřený na praktické procvičování dovedností z biologie, chemie, zeměpisu a fyziky
 • Sportovní stacionář: týdenní pobytový projekt v rekreační oblasti Hostýnských vrchů s dopravou na vlastních kolech. Pobyt je vyplněn sportovními aktivitami komunikativními hrami a procvičování základů první pomoci.
 • Literárněhistorický stacionář Praha: týdenní pobytový projekt v Praze zaměřený na kulturní, historické a umělecké poznávání hlavního města ČR
 • Ministacionáře: dvou až čtyřdenní pobytový projekt v regionu Hostýnských vrchů pro žáky nižšího gymnázia. Nenásilnou a zábavnou formou žáci získávají základy poskytování první pomoci, vytváření pozitivního vztahu k přírodě a její ochraně a učí se spolupracovat v kolektivu. Tím se rozvíjí jejich osobnostní a sociální předpoklady.

Co navíc?

 • Sport: volejbal, florbal, fotbal, sporty, ve kterých se hraje školní liga; kromě základních a výběrových lyžařských kurzů také vodácký a cykloturistický kurz
 • Kultura: školní časopis, muzikálový kroužek, divadelní soubor, návštěvy divadel v Brně, Uherském Hradišti a ve Zlíně
 • Ostatní akce: beánie, vánoční den, ples školy, majáles a mnohé další.

Vytvořili jsme vlastní ŠVP, který jsme „ušili na míru“ naší škole.

Nový vzdělávací program nám dává možnost překonávat stereotypní představy, očekávání a normy. Došlo i ke změnám ve způsobu výuky. Postupně začínáme zavádět do výuky nové netradiční metody, výukové programy, projektové vyučování. Seznamujeme se, jak učit neformálně, pestřeji, jak získat žáky ke spolupráci v hodině a tím je nenásilně zapojit do vzdělávacího procesu.

Zpracované příklady dobré praxe v rámci Projektu Pilot G

 • Přírodovědný stacionář
 • Jazyková propedeutika

 
KONTAKT

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Palackého 524/37
769 01
HOLEŠOV

http://www.gymhol.cz

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat