Menu

Spolupráce

 

 

 

Klíčové aktivity projektu

V rámci projektu "Realizace environmentální aktivit v krajinný typech Zlínského regionu" bude postupně splněno sedm klíčových aktivit, které jsou zaměřeny na teoretickou přípravu, školení členů pracovních skupin, posílení týmové spolupráce pracovních skupin, práci na výstupech a práci v laboratoři a v terénu. Ke klíčové aktivitě také patří evaluace projektu a celý projekt bude završen konferencí, na které se setkají všichni členové projektového týmu z Gymnázia L. Jaroše Holešov a SOŠ a Gymnázia Staré Město.

Přehled klíčových aktivit v rámci projektu

Teoretická příprava
Klíčová aktivita "Teoretická příprava" zahrnuje studium odborné literatury a internetových zdrojů zaměřených na metodiku práce s mládeží, environmentálních a osobnostně sociálních aktivit. Doba realizace klíčové aktivity bude od počátku projektu (listopad 2010) do září roku 2011. Tuto klíčovou aktivitu realizují všichni členové realizačních týmů obou škol pod vedením managera projektu. Výdaje na tuto klíčovou aktivitu jsou rozděleny na platy členů realizačního týmu, nákup publikací ke studiu a pořízení části materiálně technického vybavení potřebného k práci na výstupech projektu. Výstupem klíčové aktivity bude odborně připravený projektový tým, který během realizace teoretické přípravy nabude poznatky, které využije při tvorbě materiálů k výstupu projektu a k přípravě třídenních kurzů pro žáky v terénu

Školení členů pracovních skupin
V průběhu projektu zrealizujeme celkem tři školení. Dvě z těchto školení budou vícedenní. Jedno bude zaměřeno na environmentální výchovu, druhé na osobnostně sociální výchovu. Obě školení kompletně zabezpečí Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov. Třetí školení bude věnováno práci s měřícími systémy PASCO - ruční PC datalog Xplorer GLX TM, které budou žáci využívat při získávání výsledků v terénu. Školení na technickou podporu PASCO budou celkem dvě a obě budou jednodenní. Realizaci těchto školení včetně lektorů zajistí SOŠ a Gymnáziu Staré Město. Všech tří školení se účastní manager projektu, koordinátoři a lektoři obou partnerských škol. Za průběh školení zodpovídá manager projektu. Výdaje na tuto klíčovou aktivitu zahrnují platby lektorům, ubytování a stravné pro lektory a realizační tým. Výstupem této klíčové aktivity bude 14 podpořených učitelů v oblastech environmentální a osobnostně sociální výchovy a v oblasti technické podpory PASCO, kteří využijí získaných poznatků a dovedností k odborné přípravě a tvorbě třídenních terénních kurzů.

 
Posilování týmové spolupráce členů pracovních skupin
Učitelé (lektoři pracovních skupin) tvoří sekundární cílovou skupinu projektu. Tato klíčová aktivita zahrnuje průběžná pracovní setkání obou týmů doplněná kulturními, sportovními nebo jinými aktivitami, které povedou k posílení týmové spolupráce na úrovni škola ? partnerská škola. Aktivita bude probíhat průběžně ve volném čase členů realizačního týmu pod vedením managera projektu. K této klíčové aktivitě se nevztahuje žádná finanční dotace. Výstupem bude dobře fungující projektový tým, jehož členové budou schopni odborně vést a koordinovat aktivity určené pro prioritní cílovou skupinu projektu - žáky při řešení úkolů vyplývajících z programů třídenních kurzů.

Práce na výstupech projektu
Tato klíčová aktivita zahrnuje práci učitelů na přípravě terénních aktivit, laboratorních protokolů, metodických a výukových materiálů včetně pracovních listů. Klíčová aktivita bude realizována od října roku 2011 a potrvá do dubna roku 2012, kdy proběhne rovněž realizace třídenních terénních kurzů. Realizační tým zde uplatní dovednosti a poznatky získané z předchozích klíčových aktivit. Dvojice učitelů (lektorů pracovních skupin) inovující příslušný vyučovací předmět na obou školách společně připravují materiály pro žáky zaměřené na oba regiony tak, aby žáci byli schopni oba regiony z hlediska předmětu porovnat, určit společné a odlišné znaky obou regionů a vysvětlit příčiny těchto znaků. Oba lektoři společně vybírají oblasti, které žáci v průběhu terénních kurzů navštíví. Klíčové aktivity se účastní koordinátoři a lektoři obou pracovních skupin. Za realizaci této klíčové aktivity odpovídají manager projektu a koordinátoři pracovních skupin. Náklady na tuto klíčovou aktivitu zahrnují platy členů realizačního týmu a nákup materiálu potřebného k realizaci terénních aktivit. Hlavními výstupy této klíčové aktivity budou materiály sloužící k inovaci dvanácti vyučovacích předmětů s komponentou ŽP. Obsahy materiálů budou použity při realizaci dvou třídenních praktických kurzů pro žáky 1. ročníků v regionech holešovsko - rusavsko a staroměstsko. Inovovanými předměty budou biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis a základy společenských věd. Vedle toho bude vytvořen modul s prvky OSV, který bude obsahovat nabídku konkrétních volnočasových a outdoorových aktivit, které budou použity v průběhu třídenních kurzů. Výstupy budou následně zařazeny do struktury ŠVP obou škol v rámci vyučovacích předmětů příslušného ročníku.

Práce v terénu a laboratoři
Klíčová aktivita Práce v terénu a laboratoři je koncipována jako dvě třídenní terénní cvičení, které žáci realizují v lokalitě partnerské školy pod vedením členů projektového týmu z partnerských škol. Cvičení budou uskutečněna v měsíci duben roku 2012 vždy od pátku do neděle s týdenním odstupem. Jedno cvičení budou absolvovat žáci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, druhé žáci SOŠ a Gymnázia Staré Město. Všechny aktivity kromě laboratorních výzkumů budou realizovány v přírodě. Za provedení této klíčové aktivity odpovídají manager projektu, koordinátoři a lektoři pracovních skupin. Náklady na tuto klíčovou aktivitu činí ubytování a stravné pro realizační tým na obou cvičeních a příspěvek na ubytování a stravné pro žáky. Výstupem klíčové aktivity bude realizace obsahu dvanácti inovovaných předmětů s komponentou ŽP formou terénních kurzů. Součástí výstupu budou vypracované metodiky aktivit pro lektory pracovních skupin, výukové materiály, pracovní listy a laboratorní protokoly pro žáky. Každý žák získá portfolio poznatků o obou regionech, na jejichž základě oba regiony porovná. Vytvořené materiály budou žáci používat při dalším studiu.

Evaluace projektu
Tato klíčová aktivita spočívá ve vyhodnocení projektu členy projektových týmů a žáky, kteří se projektu aktivně účastnili. Evaluace se bude skládat ze tří částí. První část proběhne v závěru terénního kurzu. Bude použita metoda "hodnotících terčů" pro žáky. Po dvoutýdenní přestávce obdrží žáci a členové realizačního týmu dotazník zaměřený na kvalitu vedení terénních kurzů včetně vedení pracovních skupin, úroveň pracovních materiálů, časový harmonogram cvičení a jejich atraktivitu. Na základě zpracování dat z dotazníku budou posouzeny a vyhodnoceny klady a zápory projektu a navržena řešení pro odstranění případných problémů tak, aby se výstupy projektu staly trvalou součástí školních vzdělávacích programů obou škol. Závěrečnou částí evaluace bude zhodnocení celého projektu na konferenci včetně vystoupení vybraných žáků s prezentací získaných výsledků. Za realizaci této klíčové aktivity odpovídá vedoucí projektu společně s manažerem projektu, vedoucím partnerské skupiny a koordinátory obou pracovních skupin. Náklady na realizaci této klíčové aktivity tvoří platy členů realizačního týmu. Výstupem této klíčové aktivity budou zpracované a vyhodnocené dotazníky od členů projektového týmu a žáků, které ukážou silné a slabé stránky projektu, pomohou zlepšit programovou náplň projektu včetně dopracování metodik a vylepšení jejich grafické podoby. Na základě podnětů z dotazníkového šetření budou dotvořeny materiály pro učitele a žáky detailně porovnávající dva různé krajinné typy, které budou následně používány ve výuce inovovaných vyučujících předmětů

Konference
Tato klíčová aktivita proběhne na konci projektu v červnu roku 2012. Na konferenci budou pozváni představitelé Zlínského kraje, měst Holešov a Staré Město, zástupce pedagogické veřejnosti z lokalit obou partnerských škol (učitelé základních a středních škol z obou měst, organizace věnující se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže). Budou pozváni zástupci místního a regionálního tisku včetně regionální televize. Na konferenci bude stručně prezentován celý projekt - jeho vzdělávací obsah, cíle a zaměření včetně představení projektového týmu a prioritní cílové skupiny. Dále zde vybraní žáci ve spolupráci s lektory (učiteli) představí formou power-pointové prezentace aktivity projektu a získané výsledky včetně kamerové dokumentace a fotodokumentace. Za přípravu této klíčové aktivity odpovídá celý projektový tým pod vedením vedoucího projektu, managera projektu a PR managera. Náklady na tuto aktivitu jsou hrazeny z nepřímých nákladů projektu. Výstupem konference bude setkání všech členů projektového týmu obou partnerských škol s pozvanými hosty z řad pedagogické veřejnosti (zástupci kraje z oblasti školství, pedagogové z různých školských zařízení). Dalším výstupem konference bude prezentace skupin žáků zaměřená na získané výsledky bádání s důrazem na porovnání dvou různých krajinných typů. Žáci si mnohdy poprvé vyzkouší prezentaci a obhajobu výsledků své práce před početným publikem. Každý účastník konference obdrží propagační materiály.

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat