Menu

Spolupráce

 

 

 

Gymnázium

Název ŠVP:                            „Cesta vzhůru“
Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
Platnost ŠVP:                         Od 1. 9. 2009

Cíl vzdělávání

Vybavit žáky klíčovými kompetencemi, všeobecným rozhledem, systematickou a vyváženou strukturou vědění. Získané poznatky umožňují žákům dále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti při úspěšném vysokoškolském studiu, studiu v zahraničí a také v procesu celoživotního vzdělávání. Absolvent našeho gymnázia je otevřenou osobností s vědomým hodnotovým systémem, cítící sounáležitost se společností i prostředím, ve kterém žije.

Profil absolventa gymnaziálního vzdělávání:

  • je vybaven znalostmi a dovednostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP G ve všech vzdělávacích oblastech
  • má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat
  • dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich
  • je vybaven znalostmi, které odpovídají a v některých vzdělávacích oblastech převyšují požadavky RVP G a je tak připraven ke studiu na vysoké škole dle svého výběru, možnosti profilace formou volitelných předmětů umožňuje žákům kvalitní přípravu na jakýkoli typ vysoké školyabsolvent během studia získá návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci, pro práci s více zdroji informací, týmovou práci, způsobilost prezentace výsledků, schopnost diskuse
  • návyky a dovednosti absolventů mají trvalý charakter
  • absolvent je připraven a má možnost složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka
     

 

Učební plán (.pdf, 46.11 KB)
Učební osnovy (.pdf, 1.52 MB)
Maturitní zkouška (.pdf, 30.45 KB)

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat